Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

IVASAN Farm 5000 ml dezinfekční přípravek

Hlavní stránka E-shop IVASAN Farm 5000 ml dezinfekční přípravek

Kapalný vodou ředitelný přípravek určený pro profesionální dezinfekci a hygienickou sanitaci povrchů, prostor i technologických zařízení v chovech hospodářských zvířat a k dezinfekci skladišť krmiv a dopravních prostředků sloužících k převozu zvířat.

Typ přípravku: Dezinfekce
Určeno pro: Ovce, Prase, Koza, Skot, Drůbež
Cena bez DPH: 1 730 Kč
Cena s DPH: 2 093 Kč

ks

Účinná látka:

Alkyl(C12-16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy – 0,25 g/100 g.

Pomocná látka:

PHMG – polyhexamethy­len guanidinhydrochlorid.

Přípravek má charakteristický dlouhotrvající antibakteriální (G+ a G- bakterie, bakterie tuberkulózy), antivirový a protiplísňový efekt. Dosud nebyla zaznamenána existence rezistentních zárodků. Díky svým unikátním vlastnostem disponuje silným biocidním účinkem proti virům, bakteriím i plísním za dodržení současné plné bezpečnosti pro člověka, zvířata i rostliny. V doporučených koncentracích je možné jej použít v provozech chovu i za přítomnosti zvířat. IVASAN Farm neobsahuje chlór, má téměř neutrální pH, je bez barvy a zápachu, což znamená jeho maximální šetrnost k životnímu prostředí. Dezinfikované materiály nepoškozuje, nemění jejich barvu a nepůsobí korozivně. Jeho vlastnosti nevyžadují zvláštní podmínky manipulace a skladování.

Účel použití – typ 3

  • Dezinfekce objektů chovu hospodářských zvířat (stěny, podlahy, dojící zařízení).
  • Dezinfekce technologických zařízení (krmítka, napaječky, ohrazení kotců, klimatizace).
  • Dezinfekce dopravních prostředků určených k převozu zvířat.
  • Dezinfekce líhní (stěny, podlahy, inkubátory).
  • Dezinfekce průběžná, ohnisková i závěrečná (virucid, baktericid, fungicid).

Chovy hospodářských zvířat

Svým rychlým a účinným odmořením stájového mikroklimatu pomáhá aktivně a bezpečně řešit i předcházet bakteriálním a virovým příčinám mnoha onemocnění včetně nebezpečných nákaz (slintavka a kulhavka, mor prasat, ptačí chřipka).

Líhňařské provozy

Svým působením umožňuje plně nahradit použití škodlivých chemikálií v sanitačních programech líhní (formalín, manganistan draselný apod.). Představuje možnost dlouhodobé antimikrobiální ochrany a zvýšení garance dobrého zdravotního stavu líhnuté mladé drůbeže.

Návod na použití a dávkování

IVASAN Farm je možné použít přístroji tvořícími mlhu a tepelnou mlhu (fogování), nástřikem na plochy, vysokotlakými přístroji, umytím předmětů a ponořením do roztoku. Před vlastní aplikací dezinfekce je doporučeno prostory mechanicky očistit a omýt. Časové období potřebné pro biocidní účinek: Po aplikaci je minimální doba působení dezinfekce doporučena na 15 minut. Ošetřené povrchy není nutné následně omývat, teplota vody neovlivňuje účinnost. Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Ředění pracovních roztoků

  • Dezinfekce při nízké zátěži prostředí: 1% roztok (0,1 litru/10 litrů vody).
  • Mlžení za přítomnosti zvířat (fogování): 2% roztok (0,2 litru/10 litrů vody).
  • Preventivní průběžná dezinfekce: 3% roztok (0,3 litru/10 litrů vody).
  • Ohnisková a závěrečná dezinfekce: 5% roztok (0,5 litru/10 litrů vody).
  • Přísada do vodou ředitelných barev: 5% roztok (0,5 litru/10 litrů barvy).

Upozornění

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek připravujte v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Nemíchejte s dalšími dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.

Pokyny pro první pomoc

Při zasažení očí vyplachujte oči alespoň 15 minut vodou a zajistěte lékařské ošetření. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při styku s kůží okamžitě odložte kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umýt pokud možno vlažnou vodu a mýdlem. Při požití přesuňte postiženou osobu do klidné místnosti a dejte jí vypít několik sklenic vody s 10 tabletami živočišného uhlí. Je doporučeno vyhledat lékařskou pomoc.

Doprava a skladování

Žádná zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná. Skladování při teplotě 10–25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí, v originálních uzavřených nádobách. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu

Balení

Kanystr 5 l.

Bezpečnostní opatření

R36 Dráždí oči. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S29 Nevylévejte do kanalizace. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


Potřebujete poradit?

nebo volejte


+420 517 318 604

Související produkty:

IVASAN Pets 3000 ml dezinfekční přípravek

Obrázek produktu - IVASAN Pets 3000 ml dezinfekční přípravek

Koncentrát k přípravě dezinfekčního roztoku vhodné …

Dezinfekce

Cena s DPH: 1 506 Kč

IVASAN Farm 10 l dezinfekční přípravek

Obrázek produktu - IVASAN Farm 10 l dezinfekční přípravek

Kapalný vodou ředitelný přípravek určený pro profe …

Dezinfekce

Cena s DPH: 4 012 Kč

Mastitis test NK 1000 ml

Obrázek produktu - Mastitis test NK 1000 ml

Přípravek k diagnostice mastitidy.

Diagnostika

Cena s DPH: 281 Kč

IVASAN Spray 500 ml dezinfekční přípravek

Obrázek produktu - IVASAN Spray 500 ml dezinfekční přípravek

K dezinfekci a odstranění pachů z chovatelských po …

Dezinfekce

Cena s DPH: 259 Kč