Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Hlavní stránka Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Bioveta, a.s., IČ: 25304046, se sídlem Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu a vložce B 2041

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese

http://www.bioveta.cz/e-shop/ a https://www.biovetapets.cz/e-shop

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Bioveta, a.s., IČ: 25304046, se sídlem Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu a vložce B 2041 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě návrhu kupní smlouvy a/nebo kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“). Internetový obchod je Prodávajícím provozován prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese http://www.bioveta.cz/e-shop/ a https://www.biovetapets.cz/e-shop (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy Kupující zboží od Prodávajícího objednává a kupuje jako spotřebitel ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, která objednává zboží pro svoji podnikatelskou činnost. V těchto případech se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.3.  Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.5.  Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí Obchodními podmínkami účinnými v době, ve které byla uzavřena Kupní smlouva.

2.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce je Kupující oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2.  Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny potřebné údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost údajů o Kupujícím uvedených při objednávání prostřednictvím Webového rozhraní bez registrace, při registraci na Webovém rozhraní a v jeho Uživatelském účtu a za případnou škodu způsobenou Prodávajícímu porušením těchto povinností v souvislosti s objednáváním zboží Kupujícím a v souvislosti s plněním závazků z uzavřených Kupních smluv.

2.3.  Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující i Prodávající jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací o Kupujícím nezbytných k objednávání zboží a přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy

2.6.  Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a návrh na uzavření kupní smlouvy (Objednávku) je oprávněn odmítnout. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dopravou a úhradou zboží, eventuálně s balením a předáním zboží. Informace o nákladech spojených s dopravou a úhradou, eventuálně předáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pro doručování na území České republiky, pokud nejsou na Webovém rozhraní výslovně uvedeny informace o nákladech spojených s dopravou a úhradou zboží, eventuálně s balením a předáním zboží n území jiných vyjmenovaných států.

3.4.  Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 2. Kupujícím zvoleném způsobu úhrady kupní ceny zboží a způsobu dopravy a doručení objednávaného zboží a
 3. informace Prodávajícího o nákladech spojených s dopravou, úhradou, eventuálně balením a předáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.5.  Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Ohledně údajů uvedených v Objednávce je Prodávající v dobré víře, že Kupující vyplnil a odeslal Objednávku vážně, správně a podle své pravé vůle. Prodávající neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Objednávky zašle Kupujícímu elektronickou poštou potvrzení přijetí Objednávky, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.6.  Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například elektronicky či telefonicky).

3.7.  Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí Objednávky (akceptace), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího.

3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese Kupující ze svého, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby poskytovatele služeb poskytujícího služby Kupujícímu.

4.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dopravou, úhradou, eventuálně balením a převzetím zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Komenského 602/8, 683 23, Ivanovice na Hané;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 194558116/0600, vedený u  MONETA Money Bank, a.s., pobočka Vyškov (dále jen „Účet Prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební bankovní kartou prostřednictvím Webového rozhraní.

4.2.  Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží i náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „Kupní cena“).

4.3.  Kupující není povinen hradit Prodávajícímu zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 4.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.

4.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná okamžikem uzavření Kupní smlouvy.

4.5.  V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uvést  variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

4.6.  V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit celou Kupní cenu před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.  Ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě bezhotovostní platby Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení celé Kupní ceny zboží a zašle jej Kupujícímu v papírové podobě spolu se zbožím. V případě platby v hotovosti vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny zboží a předá jej Kupujícímu spolu se zbožím. V případě platby na dobírku vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu v den odeslání zboží Kupujícímu a zašle jej Kupujícímu v papírové podobě spolu se zbožím.

5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a dále od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího prodejna@bioveta.cz. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením Prodávajícímu.

5.3.  Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy dle odst. 5.2 Obchodních podmínek, Kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

5.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (Kupní cenu) do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy odstoupení od Kupní smlouvy nabylo účinnosti, a to převodem na účet Kupujícího nebo poštovní poukázkou. Kupující v odstoupení od smlouvy uvede číslo účtu nebo adresu pro zaslání peněžních prostředků Prodávajícím Kupujícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující vrátí zboží.

5.5.  Nárok vůči Kupujícímu na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

5.6.  V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, darovací smlouva ohledně takového dárku se od počátku ruší a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.   DOPRAVA A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží v tomto místě nebo v případě uložení zásilky v místě uložení, a to při dodání nebo bez zbytečného odkladu.

6.3.  V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud není opakované doručení poskytováno bezplatně.

6.4.  Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit dopravci. V případě, že obal zásilky je podstatným způsobem porušen, zejména pokud poškození obalu nasvědčuje neoprávněnému vniknutí do zásilky, není Kupující povinen zásilku od dopravce převzít.

6.5.  Další práva a povinnosti stran při dopravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího.

7.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Ustanovení uvedená v odst. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží Prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli které byla nižší cena ujednána.

7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment Prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.  Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.7.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

8.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením Kupní ceny zboží.

8.2.  Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a povolení k distribuci veterinárních léčivých přípravků. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu prodeje veterinárních léčivých přípravků provádí Ústav pro kontrolu veterinárních léčiv a biopreparátů v Brně. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.  Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

9.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, místa podnikání nebo doručování, datum narození, pohlaví, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

9.3.  Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující ve Webovém rozhraní obchodu jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, na které by záviselo uzavření Kupní smlouvy.

9.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně, vážně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých Osobních údajů.

9.5.  Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit jinou osobu jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a pověřených zpracováním osobních údajů nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. To neplatí v případě, pokud Prodávající předá osobní údaje advokátovi k právnímu řešení splatných závazků nesplněných Kupujícím.

9.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.  Kupující potvrzuje odesláním Objednávky, že poskytnuté Osobní údaje jsou správné a přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

9.8.  V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (odst. 9.5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné, může:

 1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.  Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem Prodávajícího na Elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího, nezvolí-li Kupující ve Webovém rozhraní obchodu jinou možnost.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies v jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače Kupujícího, může Kupující souhlas uvedený v předchozí větě kdykoliv odvolat.

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1.  Prodávající je oprávněn Kupujícímu doručovat na Elektronickou adresu Kupujícího.

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený Objednávkou nebo Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a pro soudní spory mezi Prodávajícím a Kupujícím se sjednává příslušnost českých soudů podle sídla Prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.  Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není Kupujícímu přístupná.

12.4.  Kupující přijímá tyto Obchodní podmínky vyplněním a odesláním Objednávky Prodávajícímu. V případě uzavření Kupní smlouvy se tyto Obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí.

12.5. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 • adresa pro doručování: Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané,
 • adresa elektronické pošty: prodejna@bioveta.cz,
 • telefon: +420 517 318 604.

12.6.  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. června 2016

V Ivanovicích na Hané dne 31. května 2016