Kontaktní stránka Kontaktní e-mail
0

Obsah košíku

Košík je prázdný.

Ochrana osobních údajů

Hlavní stránka Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Bioveta, a.s., IČ: 253 04 046, DIČ: CZ25304046, se sídlem v Ivanovicích na Hané, Komenského 212/12, PSČ: 683 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu a vložce B 2041 (dále jen „Správce“) Vám tímto ve smyslu čl. 12 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) poskytuje následující informace o zpracování a přístupu k Vámi poskytnutým osobním údajům:

 • KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • kontaktní adresa: Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané
 • email: gdpr@bioveta.cz
 • tel. číslo: +420 517 318 500

 • OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ SPRÁVCEM

 • jméno a příjmení,
 • IČ/DIČ,
 • fakturační adresa,
 • doručovací adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo.

 • ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené se Správcem, tzn. pro informování o stavu vyřízení objednávky, pro dodání zboží, vyřízení reklamace, apod.

Pro účely doručení zboží budou osobní údaje Správcem poskytnuty přepravní společnosti.

Dále jsou osobní údaje Správcem zpracovávány za účelem plnění jeho zákonných povinností zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, tzn. pro účely vystavení faktury-daňového dokladu, vedení účetních záznamů, apod.

V případě, že jste k tomu udělil/a souhlas je Vaše emailová adresa Správcem zpracovávána pro účely přímého marketingu, tedy pro zasílání emailového newsletteru (reklamní emaily, novinky, informace o prodejních akcích apod.).

 • KDO MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

K osobním údajům mají přístup příslušní zaměstnanci Správce. Osobní údaje mohou být poskytnuty vybraným subjektům veřejné správy a jiným subjektům, které jsou k tomuto ze zákona oprávněny (soudy, Policie ČR, finanční úřad, apod.).

 • DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Pro účely, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, budou osobní údaje uloženy po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Pro ostatní účely budou osobní údaje uloženy po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění (doba vyplývá z ustanovení § 35, odst. 2 zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH).

Dále Vám Správce ve smyslu čl. 12 GDPR poskytuje následující informace o Vašich právech, která podle GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správcem:

 • PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM podle čl. 15 GDPR

Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na žádost Vám Správce bezplatně poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, Správce Vám informace poskytne v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 • PRÁVO NA OPRAVU podle čl. 16 GDPR

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelu zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“) podle čl. 17 GDPR

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 3. vznesl/a jste námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.
 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU podle čl. 21 GDPR

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro přímý marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 • PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ podle čl. 18 GDPR

Máte právo, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ podle čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit u Správce emailem nebo dopisem zaslaným na výše uvedené kontaktní adresy Správce.

 • PRÁVO ODVOLAT UDĚLENÝ SOUHLAS podle čl. 7 GDPR

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vámi uděleném souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to přihlášením do Vašeho účtu a v sekci „Váš účet“ kliknutím na zaškrtnuté políčko "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání emailového newsletteru (reklamní emaily, novinky, informace o prodejních akcích apod.), a to max. 1x měsíčně" nebo emailem zaslaným na adresu gdpr@bioveta.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 34 GDPR

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je Správce povinen Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

 • PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU podle čl. 77 GDPR

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.